سالگرد تاسیس استودیو سینامیشن مبارک !

نخستین سالگرد تاسیس استودیو سامانه یاران نوآور امروز (سینامیشن) را به شما همراهان تبریک میگوییم !