محمد سینا حیدریان : به علت سختی تولید بازی برای نبود حواس پرتی هیچگونه اطلاعات مهمی در این مورد منتشر نخواهد شد و در صورت انتشار مطالبی فوری شکایت از شخص یا اشخاص خواهد شد !

همچنین نیز گفت بازی خشمگینان تولید نخواهد شد و همچنین تولید تمامی کار ها به جز بیا آشپزی کنیم متوقف شده است تا کل تیم بر روی این پروژه کار کنند‌ .

اسکرول